בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

והרי החדשות … And Here're the New Ones

בתחילה קלטתי את האימא | At first I caught the mom

מהר מאד קלטתי גם את המיניאטורות | pretty soon I caught also the miniatures

הג'ינג'י | The Red
הג'ינג'י/ת | The Red

There are three kittens, and are so quick, I barely managed to snap shots. Believe it or not, the following is the best photo of all three together that I could get. Normally I see them as blurs (more so than this).

יש שלושה גורים, וכל כך זריזים, עד כי בקושי הספקתי לצלם. תאמינו או לא, התמונה הבאה זו הכי טובה של שלושתם יחד שיכולתי לקלוט. בדרך-כלל אני רואה אותם ככתמים מטושטשים (יותר מזה).

הג'ינג'י/ת, המנומר/ת והשחור | the Red, the Tabby and the Black

The three are curious and check out everything, the black seems the most active (maybe male?)*

השלושה סקרנים ובודקים הכל, השחור נדמה הכי פעיל (אולי זכר?)*

the three (almost) always tussle, and here the rest don't twiddle their paws*

השלושה (כמעט) תמיד מתגוששים, ופה גם השאר לא טומנים כפם בקערית*

and suddenly I caught on to something – the moms' job is much more difficult with a single kitten, to which she must devote (almost) her entire time. When the mom deals with a trio, her job is easier, by much, for their capability to train at tussling all by themselves…

ולפתע קלטתי משהו – מלאכתה של אימא קשה יותר עם גור-יחיד, לו עליה להקדיש (כמעט) את כל זמנה. כאשר האימא מטופלת בשלישיה, מלאכתה קלה יותר, בהרבה, מהיותם מסוגלים להתאמן בהתגוששות בכוחות עצמם…

המשך יבוא … To be continued
L

* Suggestion – hover above the photos and check out the explanatory captions.

* הצעה – לרחף מעל הצילומים ולבדוק את הכיתוב המסביר.

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

השפעה זרה ? Foreign Influence

The other night I heard some growling, almost experimental. I didn't know what to think. The next night, again, I heard the growling. I hoped to get a chance to investigate. And indeed, the next morning I spotted the kitten in the back yard. Back to his training scene of long ago. Although alone, still training fiercely. Hunting:

באחד הלילות שמעתי נהמות, כמו ניסיוניות. לא ידעתי מה לחשוב. למחרת בלילה שוב שמעתי נהמות. קיוויתי שיזדמן לי לבדוק. ואכן, ממש למחרת בבוקר קלטתי את הגור בחצר. חזר אל זירת האימונים מן העבר. אמנם לבדו, אך ממשיך להתאמן במרץ. בצייד:

מארב | ambushing

התגנבות | approaching stealthily

and there, of a sudden, I heard him growling while leaping on… well, I didn't really see on what, probably a dove (doves do dare sometimes to nosh on kitty dry food). And of course, the dove (or any other bird) flew away…

והנה, לפתע-פתאום שמעתי אותו נוהם עם הזינוק על… לא ממש ראיתי על מה, כנראה יונה (יונים אכן מעזות לפעמים להגיע ולנשנש מהאוכל של החתולים). וכמובן, היונה (או כל ציפור אחרת) עפה משם…

well, a bit of a misinterpretation of the growling business (or had he seen too many dogs in the public garden out back?). Mom did teach him hunting well, silently*. Or is it Teenage Rebellion? At least he found his voice and that too the kitten is training enthusiastically and energetically…

נו, טעה מעט בפירוש הנהמות (אולי ראה יותר מדי כלבים בגינה הציבורית מאחור?). אימא שלו לימדה אותו היטב לצוד, בשקט*. או שמא זה שלב המרד? אבל לפחות מצא את קולו וגם בזה הגור מתאמן בהתלהבות ומרץ…

L

* Exactly three months before the above photos, the kitten hunted another cat (NOT mom), that for some reason cooperate with him. And of course – in perfect silence.

* בדיוק שלושה חודשים לפני הצילומים לעיל, הגור צד חתולה אחרת (לא האימא), שמשום מה שיתפה איתו פעולה. וכמובן – בשקט מופתי.

אומנות | Art·בחיוך | With A Smile

הפתעות | Surprises

The other day I happened upon a public garden I no longer visit. This time I had a reason to pass through to another exit. Of a sudden I caught something new to me:

באחד האתמולים הזדמנתי אל גן ציבורי בו אני כבר לא מבקרת. הפעם הייתה לי סיבה לעבור בו אל יציאה אחרת. ולפתע קלטתי משהו חדש לי:

A mural sprang up there in my absence. And made me wonder – does he intend to help her down, or does she intend to help him up?

ציור קיר צץ שם בהיעדרי. וגרם לי לתהות – האם הבחור מתכוון לעזור לה לרדת, או שהבחורה מתכוונת לעזור לו לעלות?

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

לא סגורה | In Two Minds

Following my first encounter with these I was helped to identify (and since then I verified it on line) that these indeed are Swan Geese (though I would have been better off without the recipes bombardment…). When I next visited I was happy to see all four still there.

לאחר המפגש הראשון שלי עם אלו, עזרו לי לזהות (ומאז אף הצלחתי לוודא ברשת) שזה אכן אווז ברבורי (אם כי הייתי מעדיפה ללא מתקפת המתכונים שספגתי…). בפעם הבאה שביקרתי, שמחתי לראות שכל הארבעה עדיין שם.

These geese are new to me and still manage to raise my curiosity, but I'm not sure whether I will like them or not, eventually. So far I find them rather peculiar (though 'peculiar' is not necessarily 'dangerous' or 'contagious').

הללו אווזים חדשים לי ועדיין מצליחים לסקרן אותי, אבל לא ברור לי אם ימצאו חן בעיניי או לא, בסופו של דבר. בינתיים אני מוצאת אותם מוזרים למדי (למרות ש'מוזר' לא בהכרח 'מסוכן', או 'מדבק').

And there, even on my third visit I found them. Though this time not together as the preceding two meets. And I wondered – why?
(maybe the above awoke early and chose not to disturb the others lying in? Or perhaps these appoint sentinels and keep rounds?)

והנה, גם בביקור השלישי מצאתי אותם. אם כי הפעם, לא יחד כפי שהיו בפעמיים הקודמות. ותהיתי – למה?
(אולי הלעיל התעורר מוקדם ובחר שלא להפריע ללהלן להמשיך בתנומה? או שמא הללו ממנים שומר-תורן וקובעים משמרות?)

Yesterday I went to look for them again. I thought to use the new daylight saving time to go out at the crack of dawn (which isn't so early now). But I haven't yet fallen into that bad habit, so (naturally) I was late and (of course) dawn stood me up. Went on and rose without me. And clearly, goes without mention, that by the time I reached the park, the sun was already at a challenging hight – both to photographic-angle, and the human eye (obviously).
Still I was a bit disappointed to discover them yet apart.

אתמול יצאתי לחפש אותם שוב. חשבתי לנצל את שעון הקיץ כדי לצאת עם שחר (שלא כל כך מוקדם עכשיו). אבל עדיין לא פיתחתי את ההרגל המגונה הזה, כך שאיחרתי (כמובן) ושחר הבריז (מן הסתם). זרח והפציע בלעדיי. ועוד ברור ומובן מאליו שעד שהגעתי אל הפארק השמש כבר הייתה בזווית מאתגרת גם צילום וגם עין-אנוש (איך לא?).
בכל-זאת, התאכזבתי מעט לגלות אותם עדיין בנפרד.

Well, Time and I have always been at odds, no wonder it still messes my thought and logic. After all, if I wanted to find them in different positions, I should have gone later, not earlier!
Lesson to self – no point going out at the crack of dawn, nothing good will come of it…

נו, 'זמן' ואני תמיד היינו מסוכסכים, לא פלא שזה עדיין ממשיך לשבש לי מחשבה והיגיון. הרי אם רציתי לתפוס את האווזים בתנוחות אחרות, היה עלי לאחר, לא להקדים!
לקח לעצמי – אין טעם לצאת עם שחר, שום דבר טוב לא ייצא מזה…

L

PS for the previous post: I went over the Kingfisher bank and was happy to find the digging over, and that there are three more tunnels (two on the left and another to the right of the new one), and that there does not seem to be any damage done by the last rains 🙂

נ.ב. לפוסט הקודם: עברתי שוב על-פני גדת השלדגים ושמחתי לגלות שחפירת המנהרה הסתיימה, שיש עוד שלוש כאלו (שתיים משמאל ועוד אחת מימין לחדשה), ושלא נראה שום נזק מהגשמים האחרונים 🙂

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

רואה רק אותך | Seeing Only You

בתחילה היה רק אחד | At first there was just the one

לפתע היו שניים | of a sudden there were two

מתחילים לחפור יחד | Starting to Dig Together
מתחילים לחפור יחד | Starting to Dig Together

ברגע הבא עפו מעל המים | next, over the water they flew

ובנחיתה רואים עין בעין ואפילו | upon landing seeing eye to eye and even

מתעלמים מהאווזים העוברים | ignoring the passing gees

פסח שמח | Happy Passover
L

למידע על חפירת המנהרה הזו | To information about this tunnel digging

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

מחוץ לביצה | Out Of The Egg

Truth be told, I don't like these ducks. But who can stand the charm of the young ducklings?

למען האמת, ברווזים כאלה לא מוצאים חן בעיניי. אבל מי יכול לעמוד בקסמם של האפרוחים הצעירים?

ובסיבוב השני – לאן נעלמו ? Second time around – where have they gone

Right-click on the photo will enable opening it in a new window. Left-click on the photo itself will enlarge it. You may see that after the morning wash all the ducklings have found cover from the cool morning breeze at the feet of the parent…

קליק ימני על התמונה יאפשר פתיחה בחלון חדש. קליק שמאלי על התמונה עצמה יגדיל אותה. אפשר לראות שלאחר הרחצה כל האפרוחים מצאו מחסה מרוח הבוקר הקרירה לרגליו של ההורה…

L