בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

חתולי הגג החדשים | The New Roof Cats

Almost exactly two years ago I first spotted the first roof-cat (above). Unfortunately, the hedge down there (branches of which already cut this photo) grew wild and blocked my view of that back yard, until lately. That's how I lost touch with the original roof cat, which it seems has moved on to different scenes, along with her black-and-white male-friend (another known roof cat, though I hardly ever photographed him on the roof). I miss them both.

כמעט בדיוק לפני שנתיים קלטתי לראשונה את חתולת הגג הראשונה (לעיל). לצערי, הגדר החיה למטה (ענפים ממנה כבר חתכו בתמונה זו) צמחה פרא והסתירה לי את הגינה הזו, עד לאחרונה. וכך איבדתי קשר עם חתולת הגג המקורית, אשר כפי הנראה עברה למחוזות זרים, יחד עם החבר השחור-לבן שלה (עוד חתול גג ידוע, אם כי אותו כמעט ולא צילמתי על הגג). אני מתגעגעת לשניהם.

Since then, there were more, but I only posted one of them to the blog.

מאז, היו עוד, אבל רק אחד מהם העליתי אל הבלוג.

ועכשיו יש חדשים : Now there are new ones

Her I already spotted in the yard below (I think it is the same cat)

אותה כבר קלטתי בגינה למטה (נדמה לי שזו אותה חתולה).

והחתולה המדגמנת פסל | and the statue modeling cat

גם על שולי הגג אפשר לנמנם | one can nap even on a roof's edge

By the way, a smarter cat than others, to my opinion. During hotter days she used to come up to rest, and nap in the shade of the solar panel of the neighbors' sun-heated water tank. Thus the cat enjoyed a mix of the heat of the day and the shade. From there she spotted me, sitting on breaks by the window, basking myself in the sun and reading a book. She seems to have grasped that I have no negative intentions, and/or no ability to harm her, while closed in my apartment. Therefore she ignores me completely and doesn't mind at all that I am there.

אגב, חתולה חכמה יותר מאחרות ואחרים, לדעתי. בימים חמים יותר נהגה לעלות לגג למנוחה ולנמנם בצלו של קולטן השמש של הדוד של השכנים. כך החתולה נהנתה משילוב של חוֹם היום וצל גם יחד. ומשם קלטה אותי יושבת בהפסקות ליד החלון, סופגת חום-שמש בעצמי וקוראת ספר. והבינה היטב כי אין לי כוונות שליליות, ו/או שאין לי שום יכולת להזיק לה, בעודי סגורה בדירתי. על-כן מתעלמת ממני לגמרי וממש לא אכפת לה שאני שם.

אם כי ככה נוח יותר | though this is more comfortable
ועכשיו הזמן לבדוק את השטח | and now it's time to check the ground

and her too (I think it is the same cat) I spotted down there.

וגם אותה (נדמה לי שזו גם חתולה) קלטתי למטה.

L

Normally I don't recommend other's posts, but I found this one wonderfully funny.
(especially for cat lovers, but maybe others will at least smile).

בדרך-כלל, אני לא נוהגת להמליץ על פוסטים של אחרים, אבל הפעם נתקלתי בפוסט מצחיק להפליא.
(בעיקר לחובבי חתולים, אך נדמה לי שגם אחרים לכל הפחות יחייכו. אגב, הפוסט באנגלית).

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

הקורמורן | The Cormorant

חזרתו של הקורמורן 2020 The return of the Cormorant

ממש כמו בשנה שעברה | just like last year
לרגע נראה ובמשנהו נעלם | now you see it, now you don't

לעברית, קליק פה.

Trevanian, in his (best to my opinion, though behind the times and un-readble today) book Shibumi, of 1979, described what was translated (and I loosely translate back) as a 'proximity sense' or the 'proximity system' (I've no way of knowing what he actually wrote and how he called it).
This means the ability to locate by sense a physical closeness and/or a mental concentration.
For example – the hero of the book sits in a closed prison cell, and someone on his way to him, in a different cell-block speaks about him to another, meaning – concentrating his thought on him, and the hero gets it, even in his closed cell.

The practical meaning within the story – this ability allows navigation in underground caves on the one hand, and on the other – immediate movement aside with any concentration by anyone on the hero (a very unusual hero in many ways).
In other words – if someone points a camera (or a weapon) the hero immediately moves. So he cannot be photographed (or shot).

I have no clue what-so-ever whether Trevanian invented this sense, or based it on something real. Although the difficulty I encounter when out photographing birds, makes me think that these might have such a sense.
The Cormorant for example, the moment I fix my eyes, even before the camera, in an instant turns from me and swims away, or takes off, or dives…
L


ובעברית:

טרווניאן, בספרו (הטוב ביותר, לדעתי, אם כי אבד עליו הכלח ובלתי-קריא כיום) שיבומי, משנת 1979, תיאר מה שתורגם בעברית כ-'חוש הקירבה' או 'מערכת הקירבה' – היכולת לאתר בחושים קירבה גופנית, ו/או ריכוז מחשבתי.
למשל, גיבור הספר יושב בתא סגור בבית-כלא, ומישהו בדרכו אליו באגף אחר מדבר עליו עם אדם נוסף, כלומר – מתרכז בו במחשבתו, והגיבור קולט את זה גם בהיותו סגור בתאו.

במשמעות המעשית בסיפור – היכולת הזו מאפשרת ניווט במערות תת-קרקעיות מחד, ומאידך תזוזה מיידית הצדה למול כל התרכזות של מישהו בגיבור הסיפור (הלא שגרתי, תרתי משמע, ומבחינות רבות).
ובמילים אחרות – אם מישהו מכוון אליו מצלמה (או נשק) הגיבור זז מיד. כך אי אפשר לצלם אותו (או לצלוף בו).

אין לי מושג קלוש שבקלושים באם טרווניאן המציא מהרהורי לבו או התבסס על משהו מציאותי. אם כי הקושי בו אני נתקלת בצילום עופות וציפורים, גורם לי לחשוב, שיתכן ולאלו יש חוש כזה.
הקורמורן, למשל, ברגע שאני ממקדת מבט, עוד לפני מיקוד המצלמה, מיד פונה הלאה ממני ושוחה-מתרחק, או ממריא, או צולל…
L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

כיף עם אימא 2 Fun With Mummy

תפסתי את זה ! Got it
(לימוד צייד | learning to hunt)

כיף להתגושש | it's fun to tussle
(לימוד קרב-מגע | learning face-to-face-combat)

מנוחה רגעית, לבחון את הסביבה | resting for a moment, to check around

שיעור הצייד נמשך | hunting lesson is back on

עבודתה של אימא מעייפת | A mother's work is tiring

-o-

I've never seen the like until now – the mother wags her tail and encourages the kitten to hunt it… (or, what I wasn't quick enough to snap a shot of – jumping on a crumpled piece of paper in mimic of the hunt, to teach).

אף פעם לא ראיתי את זה עד כה – האימא מכשכשת בזנבה ומעודדת את הגור (או גורה) לצוד אותו… (או, מה שלא הייתי זריזה מספיק לצלם – מזנקת על פיסת נייר מקומטת בהדמיית צייד, כדי ללמד).

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

כיף עם אימא | Fun With Mummy

כיף להישען עליה | Fun to lean on her

להביט סביב | to look around

הכל מעניין | everything is interesting

הו, קלטתי משהו | Ho, I spotted something

גם הצד הזה מעניין | this side is also interesting

L

Sorry about the quality, these two chose a spot no so convenient (for me)…

מצטערת על האיכות, השניים בחרו לעצמם פינה לא הכי נוחה (לי)…

בחיוך | With A Smile·רגעי ספר | Book Moments

אגדות | Fairy Tales

היֹה היה פעם | Once upon a time there was

יצור מהאגדות | a creature of fairy tales

גם אם לא ממש הופיע | even if it never really appeared

בשום אגדה ידועה לי | in any tale I know

יצור זה נושא בחובו סוד גלוי | this creature carries an open secret

זו ספרייה ציבורית | it is a public library

ונדמה שגם משתמשים בה … which seems used

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

ברכיות | Mallards

These, almost like the Egyptian Geese, are plentiful at the park. I hardly take any more photos of them. But I could not resist when this one demonstrated the shine of his metallic-like head, gleaming in the morning sun.
I couldn't get there this week (nor will I be able too). So I went over the photos of a week ago and found this one somewhat funny…
L

הללו, כמעט כמו היאוריות, נמצאים בשפע בפארק. אני כמעט לא מצלמת אותם יותר. אבל לא יכולתי להתאפק, כאשר אחד מהם הדגים לי את ברק ראשו הכמו-מתכתי, בוהק בשמש הבוקר.
לא הצלחתי להגיע לשם השבוע (וגם לא אצליח). כך שעברתי שוב על התמונות מהשבוע שעבר ומצאתי את זו מצחיקה-משהו…
L