רגעי צילום | Pix Moments

Delicate Grace

Delicate grace was what I thought when I first saw both these Winged guys…

חן מעודן היה מה שחשבתי ברגע שראיתי את שני המכונפים הללו…

מַגְלָן חום | Glossy Ibis
מַגְלָן חום | Glossy Ibis

On the other hand, they don't exactly pause long enough to pose…

מצד שני, הללו לא בדיוק עומדים די זמן במקומם לצילום…

אנפה אפורה | Grey Heron
אנפה אפורה | Grey Heron

And the Grey Heron? Only here for the winter…

והאנפה האפורה? רק הגיעה לחרוף כאן…

L

אתגר הצילום השבועי – זמני | The Weekly Photo Challenge – Temporary

I Don't Get It

Got His Back

Literally.

יש לי את הגב שלו. כפשוטו.

Feel free to correct me if I am wrong but a cat, so I always thought, is a predator. As such, I would have thought also that a cat should be alert to its' surroundings.
Well, about two years ago, before my ability to document in photos, there was a time when I met many cats (if not all of them) that turned their backs. For instance – I remember especially passing by a cat that sat with her/his back to the pedestrian trail while concentrating at (almost hypnotized by) a wall around a building.
And here, this morning I found another one.
This locker is placed at a street corner which is a rather busy crossroads. And I just don't get it – how can this cat sleep atop it?
L

הרגישו חופשי לתקן אותי אם אני טועה אבל חתול, תמיד חשבתי, שהוא חיית טרף. וככזה, נדמה לי שעל החתול להיות עירני לסביבתו.
ובכן, לפני כשנתיים, בטרם יכולתי לתעד בצילומים, הייתה איזו תקופה בה חתולים רבים בהם נתקלתי (אם לא כולם) הפנו את הגב. למשל – זכורה לי במיוחד ההזדמנות בה עברתי ליד חתול/ה יושבים עם הגב אל השביל בו עוברים הולכי רגל (כמוני) ומרוכזים (כמעט מהופנטים) בחומה סביב בניין.
והנה, הבוקר מצאתי עוד אחד.
הארונית הזו ממוקמת בפינת רחוב המהווה חלק מצומת די סואן. ואני פשוט לא מצליחה להבין – איך החתול הג'ינג'י יכול לישון עליה?
L

(וכל הדרך ניסיתי להיזכר בשיר על החתול הג'ינג'י שישב בגינה…).

הנוסטלגי | Nostalgic Moments·רגעי צילום | Pix Moments

A Somewhat Rigid Resilience

To have stood the test of I know not how many decades, and still be running, this must be resilient.
(Should be a Willys Jeep Truck).
L

יכולת התאוששות קשיחה-מה – לעמוד למבחן של אני-לא-יודעת-כמה עשורים ועדיין לנסוע, לטנדר הזה חייבת להיות יכולת התאוששות.
(וכמובן, ידידי מוטי צודק. אך לא מצאתי מידע בעברית על הדגם הספציפי. למידע כללי על וויליס בארץ, קליק כאן).
L

 אתגר הצילום השבועי – יכולת התאוששות | Weekly Photo Challenge – resilient

המחוייך | With A Smile·רגעי צילום | Pix Moments

Part-time Path

While trying to think about my life's path, as suggested by the WPC (Path), and maybe influenced by my current doings, I couldn't help thinking of the yarn moments that dot my time.
Granted I can't think of it during the hot-humid summer months, but at winter, I often knit. And my latest favorite project is this.
(instructions for knitting this scarf, can be found here).

Happy and warm Holidays to you all
L

מסלול חלקי: בנסותי לחשוב על מסלול חיי, כהמלצת אתגר הצילום השבועי (מסלול), ואולי בגלל עיסוקי העכשווי, לא יכולתי שלא לחשוב על רגעי הצמר המנקדים את זמני.
אז נכון, שבימות הקיץ החמים-לחים אני לא יכולה אף להעלות זאת בדעתי. אך בחורף הסריגה כמעט תמיד מלווה אותי. והפרוייקט האחרון החביב עלי ביותר עד כה הוא זה.
(הוראות סריגה לצעיף הזה, לצערי באנגלית, אפשר למצוא פה).

חנוכה חמים שמח לכולכם
L

רגעי צילום | Pix Moments

…Going for a walk on a winter's day

…I didn't expect finding a somewhat similar cat to the one Michelle posted for the WPC. Anticipating flight (which could also be this post's title), I got as close as I might, to the cat anticipating the woman who feeds them. Can you spot it?

לטיול יצאתי ביום חורפי וכלל לא ציפיתי למצוא חתול דומה-משהו לאחד שמישל העלתה לאתגר הצילום השבועי. בציפייה לבריחה (מה שגם יכולה להיות כותרת הפוסט הזה), התקרבתי ככל האפשר, אל החתול המצפה לאישה המאכילה אותם. האם רואים אותו?

Even less easy to spot is this Eurasian Jay (sorry, it's all my camera can do). Which I particularly didn't want to scare off, as I don't get to see them as often as I'd like. (He's on the green railing).

ועוד יותר קשה להבחין בעורבני (מצטערת, רק לזאת המצלמה שלי מסוגלת). אותו במיוחד לא רציתי להפחיד, היות ולא יוצא לי לפגוש אותם לעיתים מספיק תכופות לטעמי. (הוא על הגדר הירוקה).

Though the cat being in a different garden, the Jay agreed to show me his back…

אך מהיות החתול בגינה אחרת, העורבני הסכים להראות לי את גבו…

L

אתגר הצילום השבועי – ציפייה | The Weekly Photo Challenge – Anticipation

רגעי דעה | Opinions·רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Road Rage

If I were stuck in traffic in front of the following, though normally I'm patient enough, I think I'd develop some rage myself. Especially in the morning rush.

זעם כבישים – אם הייתי תקועה בפקק למול התמונה הבאה, למרות שבדרך כלל יש לי סבלנות מספקת, נדמה לי שיכולתי לפתח איזשהו זעם בעצמי. במיוחד בלחץ הבוקר.

However, this tree puts me in mind, for some unfathomable reason, of a fairy-land. Seems a lot more relaxing an idea, as far as roads go.

לעומת זאת, העץ הבא, משום מה, מעורר בי מחשבות על איזו ארץ-פיות קסומה. נדמה רעיון הרבה יותר מרגיע, בכל הנוגע לדרכים.

L

אתגר הצילום השבועי – רגיעה | Weekly Photo Challenge – Relax

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

A Chaos Through A (bus) Window

Around these parts, nothing seems to be more chaos-inducing than the first rain of the season. Somehow it always catches us by surprise, and traffic jams mushroom everywhere.
I don't know that this really was the first rain, though it was the first for me (since the last one) but I really loved how it effected the tree on the right. And the melting on the left? Well, that just looks chaotic, doesn't it? (Which is why I added, below, the 'before' snap).

כאוס מבעד לחלון (האוטובוס) – במחוזותינו, כידוע, אין דבר יותר מעודד ערבוביה ואי-סדר מהגשם הראשון. אשר תמיד, איכשהו, מפתיע ומצמיח פקקים כפטריות שלאחריו.
לא יודעת אם זה אכן היה הראשון בכלל, אם כי היה הראשון שלי בפרט (לאחר המלקוש). ואהבתי את השפעתו על העץ מימין (מאד לא אהבתי את הפחים באמצע, אך מה יכולתי לעשות?). ואפקט המחיקה שמשמאל? ובכן, זה פשוט נראה כאוטי, לא? (ולכן הוספתי את הצילום ש'לפני').

L

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

The Trunk of the Trunk

On an everyday street I passed I know not how many times, I happened to look up just when the sun shone an accidental light, and there it was.
The elephant peeping through the leaves.

החדק הבוקע מהגזע (מה שלא נשמע כל כך טוב כבאנגלית): ברחוב יום-יומי, בו הלכתי מי-יודע-כמה-פעמים, סתם כך הרמתי לפתע עין, בדיוק כאשר השמש שלחה אור מקרי. והנה, שם זה היה.
הפיל המציץ בין העלים.

L

אתגר צילום שבועי Weekly Photo Challenge Transmogrify

Former transmogrified trees in my collection: The Eye, The Man, Another Man (or Fish).

עצים משתנים קודמים מהאוסף שלי: העין, האיש, עוד איש (או דג).