הרגעים הקצרים | The Short Moments

***

One is born
and begins to learn
what is right and what's wrong
out of all one knows

One grows
and continues to sort
the "Yes" and "No",
the "Possible" and "Impossible",
and still, in one's mind, exists
only what one knows

And all that is wonderful will
forever hide
from the extinguished eye

L

האדם נולד
ומתחיל ללמוד
מה נכון ומה לא
מכל מה שידוע לו

האדם גדל
וממשיך למיין
את ה"לא" וה"כן",
את ה"אפשר" וה"לא יתכן",
ועדיין מתקיים בדעתו
רק מה שידוע לו

וכל מה שנפלא
לעד יסתתר
מהעין הכבויה

L

הרגעים הקצרים | The Short Moments

The Whole Story

כל הסיפור

In the beginning there was a lump –
stark naked and almost shapeless.
The sculptor's hands started to caress,
to feel it,
study and teach it

With a chisel and a file the sculptor
etched, scored, smoothed,
honed here and there
and like a slow wonder the lump became a body –
unfinished, not yet perfect

The sculptor goes on gouging,
engraving and imprinting
the marks,
till completion,
till the body will be gathered to its' fathers

L


ובעברית:

בתחילה היה הגוש –
עירום ועריה, כמעט חסר צורה.
ידי פָּסַל החלו ללטפו,
להרגישו,
ללמוד אותו וללמדו

באיזמל ושופין הפָּסַל
חרט, חרץ, החליק,
הוסיף שיוף פה ושם
וכפלא איטי הגוש היה לגוף –
עדיין לא גמור, עוד לא מושלם

והפָּסַל ממשיך לפצוע,
לחרוט ולהטביע
את סימניו,
עד השלמה,
עד יאסף הגוף אל אבותיו

L