אומנות | Art·הרגעים הקצרים | The Short Moments

An Urban Scene

סצינה עירונית

Night – a blanket of anonymity,
willing to gently cover
anyone venturing out
into the night

Street lamps – cut the dark,
ready to shroud
anyone passing
near them
in the night's light

Bars – sending
into the atmosphere
sporadic beats of music,
providing broken rhythms
through some of the doors
dotting sight

An artistic spirit
may come out of one,
at any moment,
fueled with bags
of creative energy,
ready to spout it out,
looking for an empty space
to fill with
whatever haunts their minds –

either a message,
a drawing,
a dream or nightmare
(or a poem…).
Come morning it will be
where it never before was,
catching a new eye,
igniting an imagination,
inspiring a fresh
message, drawing, dream,
nightmare (or poem),
to come out
into the hug of the
next night's light

L

160228 grft 2


ובעברית:

לילה – שמיכה של אנונימיות
מוכנה לכסות ברכּות
כל מי שמעז לצאת
אל הלילה

פנסי רחוב – קוטעים את החשיכה,
מוכנים לעטוף
כל מי בקרבתם,
גם אם זמנית,
בְּאור הלילה

ברים – שולחים
אל האטמוספרה
פעימות מוזיקה מקריות,
מסַפקים מקצבים שבורים
דרך כמה מהדלתות
המנקדות את המבט

נפש אמן יכולה
לצאת מאחת,
בכל רגע נתון,
מתודלקת בשקים
של אנרגיה יוצרת,
מוכנה להוציא אותה החוצה,
מחפשת את החלל הריק
למלא עם מה שרודף את רוחה –

הודעה,
ציור,
חלום או סיוט
(או פואמה…).
בבוא הבוקר
אלו יהיו שם,
תופסים עין חדשה,
מתניעים דמיון,
מעניקים השראה טרייה
לְהודעה, ציור, חלום,
סיוט (או פואמה) חדשים,
לצאת החוצה
אל חיבוק
אור הלילה הבא

L

160228 grft 6

הרגעים הקצרים | The Short Moments

Red

אדום

I see Red.
The Red of Life,
of blood rushing through veins
to flush the shy face of loneliness
when it opens to
Love

I feel Love.
The Love of Life,
the Love that brings
into every mundane
the possibility of
spreading wings,
souring high,
just like the Pegasus
that came to my dream-window last night,
with his naked voice
and transparent eyes
reflecting World and Life

I saw Red,
(though Pegasus was white),
when he spoke of Life and Love,
which stayed with me when I woke up,
dressed me in Red and walked me out
into the light

L


ובעברית:

אני רואה אדום.
אדום החיים,
אדום הדם הממהר בעורקים
להסמיק פני בדידות ביישנית
כשנפתחת
לאהבה

אני מרגישה אהבה.
אהבת החיים,
האהבה המביאה
לכל רגע יום-יומי
את האפשרות
לפרוס כנפיים,
להמריא,
בדיוק כמו הפגאסוס
שהגיע הלילה אל חלון-חלומי,
עם קולו הערטילאי
ועיניו השקופות
ששיקפו עולם וחיים

ראיתי אדום,
(למרות שהפגאסוס היה לבן),
כשדיבר על חיים ואהבה,
שנותרו עימי ביקיצה,
שהלבישו אותי באדום והוציאו אותי החוצה
אל אור היום

L