בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

אתמול | Yesterday

רגע לסגר… הלכתי אל ה-פארק | A minute to lockdown… I went to The park

ופגשתי מגלנים | and met Ibises

קבוצה שלמה מאלו | a whole group of them

בדרך-כלל אני רואה אותם יחידים | normally I see them singly

L

P.S. You may not know that yesterday, at five in the afternoon, we went into the third lockdown. In a rather zigzagged day (and more dangerous, traveling many buses, as proper in preparation to the lockdown ;-). Though forever masked and the Alcogel at a draw), I went first to the park and brought several photos. These were just the first. And I still have older ones that I haven't posted yet. That is at least something, blog-wise anyway…

נ.ב. כידוע, אתמול בחמש אחר-הצהריים נכנסנו אל סגר שלישי. ביום מזוגזג למדי (ומסוכן יותר, בנסיעות באוטובוסים רבים, כיאה וכיאות כהכנה לסגר ;-). כמובן במסיכה הנצחית והאלכוג'ל בשליפה), נסעתי תחילה אל הפארק והבאתי כמה וכמה תמונות. אלו רק הראשונות. ויש לי עוד כמה קודמות, שלא העליתי עדיין. זה לפחות משהו, מבחינת הבלוג בכל מקרה…

רגעי טבע | Nature Moments

התגעגעתי | I've Missed Them

A visit at the park yesterday may not have offered new encounters

ביקור בפארק אתמול אולי לא הניב מפגשים חדשים

מַגְלָן חוּם (מבהיק) | A Glossy Ibis

אבל פגשתי כמה מהמכונפים שאני אוהבת במיוחד | But I've met some of the birds I love most

אווז אפור ראשון 1 the first Greylag goose

כמו האווז, כמוהו לא פגשתי מאז אפריל 2018 like this goose, which I have not seen since April

אווז אפור ראשון 2 the first Greylag goose

שניסה לברוח ממני … that tried to get away from me

אווז אפור שני 1 the second Greylag goose

או זה, שגם כן התרחק | or this one, that also swam away

אווז אפור שני 2 the second Greylag goose

ועדיין שמחתי למצוא שניים מהם | but I was still happy to have met two of them

L

רגעי צילום | Pix Moments

Delicate Grace

Delicate grace was what I thought when I first saw both these Winged guys…

חן מעודן היה מה שחשבתי ברגע שראיתי את שני המכונפים הללו…

מַגְלָן חום | Glossy Ibis
מַגְלָן חום | Glossy Ibis

On the other hand, they don't exactly pause long enough to pose…

מצד שני, הללו לא בדיוק עומדים די זמן במקומם לצילום…

אנפה אפורה | Grey Heron
אנפה אפורה | Grey Heron

And the Grey Heron? Only here for the winter…

והאנפה האפורה? רק הגיעה לחרוף כאן…

L

אתגר הצילום השבועי – זמני | The Weekly Photo Challenge – Temporary