רגעי טבע | Nature Moments

אווזים אפורים | Greylag Geese

On May 19th this year I walked through the park and I thought I saw a couple of Greylag Geese with a younger goose.

ב-19/5 השנה הסתובבתי בפארק והיה נדמה לי כי ראיתי זוג אווזים אפורים עם אווז צעיר.

The three were rather far, and with my weak camera, I couldn't be sure.

השלושה היו רחוקים למדי, ועם המצלמה החלשה שלי, לא יכולתי להיות בטוחה.

And there, I visited again on May 30th and found the geese again. This time it seemed there was not just the single young goose

והנה, ביקרתי שוב ב-30/5 ומצאתי את האווזים שוב. והפעם, נדמה שלא היה רק אווז צעיר יחיד

on which the mature one kept an eye (meaning – he kept his eye on me, as relating to the young one).

עליו האווז הבוגר שם עין (כלומר – שם עליי עין ביחס אליו).

Even advanced a (threatening?) step towards me…

ואפילו התקדם צעד (מאיים?) לעברי…

suddenly I realized there might be another young one, to the left of the watchful guard…

לפתע קלטתי ש-אולי יש אווז צעיר שני, משמאל לשומר העירני…

היתכן ? Could it be
L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

לא סגורה | In Two Minds

Following my first encounter with these I was helped to identify (and since then I verified it on line) that these indeed are Swan Geese (though I would have been better off without the recipes bombardment…). When I next visited I was happy to see all four still there.

לאחר המפגש הראשון שלי עם אלו, עזרו לי לזהות (ומאז אף הצלחתי לוודא ברשת) שזה אכן אווז ברבורי (אם כי הייתי מעדיפה ללא מתקפת המתכונים שספגתי…). בפעם הבאה שביקרתי, שמחתי לראות שכל הארבעה עדיין שם.

These geese are new to me and still manage to raise my curiosity, but I'm not sure whether I will like them or not, eventually. So far I find them rather peculiar (though 'peculiar' is not necessarily 'dangerous' or 'contagious').

הללו אווזים חדשים לי ועדיין מצליחים לסקרן אותי, אבל לא ברור לי אם ימצאו חן בעיניי או לא, בסופו של דבר. בינתיים אני מוצאת אותם מוזרים למדי (למרות ש'מוזר' לא בהכרח 'מסוכן', או 'מדבק').

And there, even on my third visit I found them. Though this time not together as the preceding two meets. And I wondered – why?
(maybe the above awoke early and chose not to disturb the others lying in? Or perhaps these appoint sentinels and keep rounds?)

והנה, גם בביקור השלישי מצאתי אותם. אם כי הפעם, לא יחד כפי שהיו בפעמיים הקודמות. ותהיתי – למה?
(אולי הלעיל התעורר מוקדם ובחר שלא להפריע ללהלן להמשיך בתנומה? או שמא הללו ממנים שומר-תורן וקובעים משמרות?)

Yesterday I went to look for them again. I thought to use the new daylight saving time to go out at the crack of dawn (which isn't so early now). But I haven't yet fallen into that bad habit, so (naturally) I was late and (of course) dawn stood me up. Went on and rose without me. And clearly, goes without mention, that by the time I reached the park, the sun was already at a challenging hight – both to photographic-angle, and the human eye (obviously).
Still I was a bit disappointed to discover them yet apart.

אתמול יצאתי לחפש אותם שוב. חשבתי לנצל את שעון הקיץ כדי לצאת עם שחר (שלא כל כך מוקדם עכשיו). אבל עדיין לא פיתחתי את ההרגל המגונה הזה, כך שאיחרתי (כמובן) ושחר הבריז (מן הסתם). זרח והפציע בלעדיי. ועוד ברור ומובן מאליו שעד שהגעתי אל הפארק השמש כבר הייתה בזווית מאתגרת גם צילום וגם עין-אנוש (איך לא?).
בכל-זאת, התאכזבתי מעט לגלות אותם עדיין בנפרד.

Well, Time and I have always been at odds, no wonder it still messes my thought and logic. After all, if I wanted to find them in different positions, I should have gone later, not earlier!
Lesson to self – no point going out at the crack of dawn, nothing good will come of it…

נו, 'זמן' ואני תמיד היינו מסוכסכים, לא פלא שזה עדיין ממשיך לשבש לי מחשבה והיגיון. הרי אם רציתי לתפוס את האווזים בתנוחות אחרות, היה עלי לאחר, לא להקדים!
לקח לעצמי – אין טעם לצאת עם שחר, שום דבר טוב לא ייצא מזה…

L

PS for the previous post: I went over the Kingfisher bank and was happy to find the digging over, and that there are three more tunnels (two on the left and another to the right of the new one), and that there does not seem to be any damage done by the last rains 🙂

נ.ב. לפוסט הקודם: עברתי שוב על-פני גדת השלדגים ושמחתי לגלות שחפירת המנהרה הסתיימה, שיש עוד שלוש כאלו (שתיים משמאל ועוד אחת מימין לחדשה), ושלא נראה שום נזק מהגשמים האחרונים 🙂

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

רואה רק אותך | Seeing Only You

בתחילה היה רק אחד | At first there was just the one

לפתע היו שניים | of a sudden there were two

מתחילים לחפור יחד | Starting to Dig Together
מתחילים לחפור יחד | Starting to Dig Together

ברגע הבא עפו מעל המים | next, over the water they flew

ובנחיתה רואים עין בעין ואפילו | upon landing seeing eye to eye and even

מתעלמים מהאווזים העוברים | ignoring the passing gees

פסח שמח | Happy Passover
L

למידע על חפירת המנהרה הזו | To information about this tunnel digging

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

מחוץ לביצה | Out Of The Egg

Truth be told, I don't like these ducks. But who can stand the charm of the young ducklings?

למען האמת, ברווזים כאלה לא מוצאים חן בעיניי. אבל מי יכול לעמוד בקסמם של האפרוחים הצעירים?

ובסיבוב השני – לאן נעלמו ? Second time around – where have they gone

Right-click on the photo will enable opening it in a new window. Left-click on the photo itself will enlarge it. You may see that after the morning wash all the ducklings have found cover from the cool morning breeze at the feet of the parent…

קליק ימני על התמונה יאפשר פתיחה בחלון חדש. קליק שמאלי על התמונה עצמה יגדיל אותה. אפשר לראות שלאחר הרחצה כל האפרוחים מצאו מחסה מרוח הבוקר הקרירה לרגליו של ההורה…

L