רגעי טבע | Nature Moments

בידיהם | With Their Hands

אוקטובר 2018 October

There are those who get their nourishment with their own hands. Next to them, friends of humans, patiently await their generosity. Let's not forget them during these Corona days.

יש המשיגים לעצמם את מזונם במו ידיהם. ולידם, ידידיי האדם, ממתינים בסבלנות לנדיבותם. הבה נזכור גם אותם בימי קורונה אלו.

L

Discover Prompts – Hands.

המיוחדים | Special Moments

December 2017

A good month for summations… well, what have we had this year? World wide – not too many good news. But in my own private world – a camera…
I never said that still during the first quarter of this year I got a compact camera. Though automatic and with but a tiny zoom, still a real camera, much better than the photographic tools I used before it.

חודש טוב לסיכומים… ובכן, מה היה לנו השנה? עולמית – לא כל כך הרבה חדשות טובות. אבל במקרה הפרטי שלי – מצלמה…
מעולם לא אמרתי כי עוד ברבעון הראשון של השנה הצלחתי להשיג מצלמונת קטנה וקומפקטית. אמנם אוטומטית ועם זום מזערי, אבל בכל זאת אחת אמיתית, שעדיפה בהרבה מהכלים הצילומיים בהם השתמשתי לפניה.

And looking back at its' products… some of them I still really love.
Like this one for instance:

ובמבט לאחור על תוצריה… את חלקם אני ממש אוהבת. עדיין.
כמו למשל:

מרץ 2017 March
מרץ 2017 March

A shot that was among the ten first photos snapped with this camera.

צילום אשר היה בין העשרה הראשונים אותם צילמתי במצלמה הזו.

And my first ever Spur Winged Lapwing

והסיקסק הראשון שפגשתי בחיי

אפריל 2017 April
אפריל 2017 April

…looking so festive, like wearing a suit…
and here's a couple more (not the best one, but for front and back comparison only it will do).

…נראה כל כך חגיגי, כעוטה חליפה…
והנה עוד שניים מהם (לא צילום טוב במיוחד, אך לצורך השוואת חזית לגב בלבד זה יספיק).

אוקטובר 2017 October
אוקטובר 2017 October

And another photo I never posted – sun rise at the national park.

ועוד צילום שלא העליתי לכאן – זריחה בפארק הלאומי.

אפריל 2017 April
אפריל 2017 April

It seems to me what all these have in common is the serenity, as per the WPC…
Peace everyone,
L

ונדמה לי כי המשותף לכל אלה זו השלווה, כפי אתגר הצילום השבועי…
שלום לכולם,
L