בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

תעופה ומנוחה | Flight and Rest

בתעופה | In flight
במנוחה | resting

Well, I think these were Little Egrets (two different ones). And of course, with their feet, even trees are a natural resting place. But it always seems somewhat weird to me seeing them on branches…

ובכן, נדמה לי שהללו היו לבניות קטנות (שתיים שונות). וכמובן, עם כפות כשלהן, גם עצים טבעיים למנוחה. אם כי תמיד משונה לי משהו לראות אותן על ענפים…

L