רגעי צילום | Pix Moments

ללא כותרת | Title-less

During the last month I remembered that in my youth I used to experiment with different photographing options. Which is probably why on last Wednesday, when I found a few leisure moments, I fooled around (or went Crazy) a bit with the camera.
As of now, I still haven't found the right title. However, these are the results:

בחודש שעבר נזכרתי כי בצעירותי נהגתי להתנסות בצילומים שונים ומשונים. לכן (ככל הנראה), כאשר ביום רביעי האחרון (יום העצמאות במחוזותינו) מצאתי אי-אילו רגעי פנאי, השתעשעתי ( או השתגעתי) מעט עם המצלמה.
נכון לרגעי כתיבת מילים אלו, עדיין לא מצאתי את הכותרת המתאימה. אבל-ברם-אולם, הנה התוצאות:

גירסא א' | Version A

וגירסא ב' | and Version B

If you don't think this worthy, no problem. Ignore it and I won't mind. But if you do, I would like to know: which version do you like better – A or B? And there is no need to explain (!), unless you want to.
Also, if you have an idea for a title, I'd like to know that too.

אם לא נראה לך ראוי, אין בעיה. היעדר כל תגובה לא יעליב אותי. אבל אם כן, אשמח לדעת: איזו גירסא נראית לך יותר, א' או ב'? ואין שום צורך לפרט (!), אלא אם זה רצונך.
במקביל, אם יש לך רעיון לכותרת – גם לזו אשמח.

L

PS, If you don't need an explanation, feel free to skip the following. If you do, this is it:
I have a coffee-table that is made of black painted metal (the stripe in the photo), its' (upper, in this case) surface – gray glass (in A – under the stripe; B – to its' left). On the surface I stood an Old ring on its' side. I found out it reflected in the surface. A is the version I actually photographed. B is the version I flipped the photo on its' side.

נ.ב. מי שלא זקוק להסבר, מוזמן לדלג על חלק זה. מי ש-כן – בבקשה:
יש לי שולחן סלון נמוך שנוצר ממתכת צבועה בשחור (הפס בתמונה), משטחו (העליון במקרה הזה) – זכוכית אפורה (ב-א' – מתחת לפס; ב-ב' – לשמאלו). על המשטח העמדתי טבעת ישנה על צידה. גיליתי כי הטבעת משתקפת במשטח השולחן. א' זו הגירסא שממש צילמתי. ב' זו הגירסא בה הפכתי את התמונה על צידה.

-0-

A later addition – it seems we all agree that version A is better. That was also my gut instinct, but only reading @tastymountaingoodness's comment I understood why.
Still considering title options.

תוספת מאוחרת – נדמה שהגענו להסכמה שגירסא א' עדיפה. זו גם הייתה תחושת הבטן שלי, אך רק לקריאת התגובה של tastymountaingoodness הבנתי למה.
עדיין שוקלת אפשרויות לכותרת.