ההזוי | The Surreal·רגעי טבע | Nature Moments

מפחיד למדי | Scary Enough

זה נראה מגיע מהפארק | It seemed coming from the park

7:18

תוך 45 דקות עבר 2 צמתים | in 45 minutes it covered 2 intersections

8:03

רואים את העגורן ? Do you see the crane

8:21

איפה שאר הבניין ? Where's the rest of the building

True, this is just fog. But I can't remember when have I seen this much of it… though this is how this area looked this morning.

נכון, זה רק ערפל. אבל אני לא מצליחה להיזכר מתי ראיתי ערפל כל כך כבד… אבל כך נראה האזור הבוקר.

L