בחיוך | With A Smile·הנוסטלגי | Nostalgic Moments

מגבלות | Restrictions

During the last three years, around this time, I found myself strolling among old to really antic cars, in the annual show of the local car-club. And of course – I've uploaded photos to the blog. This year, naturally – Corona and the Lockdown – the event was canceled. And I miss it. So, I went over photos of past shows, and found a car, of yesteryear's show, that for some reason I haven't put up yet.

בשלושת השנים האחרונות, בתקופה זו של השנה, מצאתי את עצמי מסתובבת בין מכוניות ישנות עד עתיקות של ממש, בתצוגה השנתית של מועדון החמש. וכמובן – העליתי תמונות אל הבלוג. השנה, מן הסתם – קורונה וסגר – האירוע בוטל. וזה חסר לי. לכן, עברתי על תמונות מתערוכות העבר, ומצאתי מכונית, מהשנה שעברה, שלא העליתי לכאן משום מה.

יגואר, דגם 100SS, משנת 1938 SS Jaguar 100 of

I may have said in the past – I would not drive a convertible (too many restrictions – putting up the hair so it wouldn't slap the face; protecting the eyes from the wind; and how can anyone breath driving like this?). Though I shot quite a few snaps of this kind of car…

יתכן כי כבר אמרתי פעם – לא הייתי נוהגת במכונית פתוחה (יותר מדי מגבלות – לאסוף היטב את השיער כדי שלא יצליף בפנים; להגן על העיניים מפני הרוח; ואיך בכלל אפשר לנשום בנהיגה כזו?). אם כי, צילמתי לא מעט מכוניות כאלו…

בשאיפה לתצוגה בשנה הבאה | Hoping for a show next year
מועדים לשמחה | Happy Holidays
L

הנוסטלגי | Nostalgic Moments

המשעול המיוחד 1 The Special Lane

הקודמים בסדרה: חלק 1, חלק 2 | Previously in this series: Part 1, Part 2

יגואר | Jaguar

If I have any criticism, it has to do with the details. Personally I like knowing what I am looking at. Not just make, but also model and year of production (at the very least). And in many cases these details were lacking. Like in this case.

אם יש לי מילת ביקורת, הרי זו נוגעת אל הפרטים. אישית, אני אוהבת לדעת על מה אני מסתכלת. לא רק שם יצרן, אלא גם שם דגם ושנת ייצור (לכל הפחות). ובמקרים רבים הפרטים חסרו לי. כמו כאן.

This separated Jaguar had a board of photos, showing it before restoration. But no other details. What a shame.

אל היגואר המובדלת הזו הצטרף לוח צילומים, אשר הבהיר את מצבה טרום שיפוץ. אך לא פרטים נוספים. וחבל.

L