בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

תעופה ומנוחה | Flight and Rest

בתעופה | In flight
במנוחה | resting

Well, I think these were Little Egrets (two different ones). And of course, with their feet, even trees are a natural resting place. But it always seems somewhat weird to me seeing them on branches…

ובכן, נדמה לי שהללו היו לבניות קטנות (שתיים שונות). וכמובן, עם כפות כשלהן, גם עצים טבעיים למנוחה. אם כי תמיד משונה לי משהו לראות אותן על ענפים…

L

רגעי טבע | Nature Moments

ההמשך | The Continuance

כידוע, ביטלו את מגבלת המרחק | Locked down, yet now free to walk more

ארוחת בוקר | Breakfast

לכן (כמעט) מיד הלכתי אל הפארק | I went to the park (almost) at once

שם פגשתי (גם) לבנית קטנה | where I met (also) a Little Egret

עוברת מאור לצל | passing from light to the shade

ועדיין מעודנת ויפה | and still pretty and delicate

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

חשבונות | Bills

כאשר יש לי חשבון לשלם | When I have a bill to pay

רואים לכל הכיוונים | every which way

אני יוצאת אל ה-פארק | I go to The Park

בריחה | getting away

בדרך חזרה עוצרת בדואר | on my way back I stop at the post office

רחצת בוקר | morning wash

תמיד יש משהו לראות | there's always something to see
בוקר טוב לכולם | Good morning all
L

רגעי צילום | Pix Moments

Got to Love These White Guys

חייבת לאהוב את הלבנים האלו

I know I already posted a photo of a Little Egret (here), but I liked this one better (the above. How delicate…). And the one who got away (below, with the yellow hint of its' feet).

אני יודעת שכבר העליתי תמונה של לבנית קטנה (כאן), אך אהבתי יותר את זו (לעיל. איזו עדינה, לא?). וגם את האחת שברחה (להלן, עם רמז צהוב-כפותיה).

And the third in this series? Can anyone look at it unsmiling?

והשלישית בסדרה הזו? ובכן, הניתן לראותה ולא לחייך?

L

Transient.

נ.ב., המצחיק הוא שבדרך חזרה ירד עלי גשם, ועוד ביום מפנה הקיץ… האם המדינה עברה לאירופה מבלי ששמתי לב?