הקצרים | Short Moments

The Whole Story

כל הסיפור

In the beginning there was a lump –
stark naked and almost shapeless.
The sculptor's hands started to caress,
to feel it,
study and teach it

With a chisel and a file the sculptor
etched, scored, smoothed,
honed here and there
and like a slow wonder the lump became a body –
unfinished, not yet perfect

The sculptor goes on gouging,
engraving and imprinting
the marks,
till completion,
till the body will be gathered to its' fathers

L


ובעברית:

בתחילה היה הגוש –
עירום ועריה, כמעט חסר צורה.
ידי פָּסַל החלו ללטפו,
להרגישו,
ללמוד אותו וללמדו

באיזמל ושופין הפָּסַל
חרט, חרץ, החליק,
הוסיף שיוף פה ושם
וכפלא איטי הגוש היה לגוף –
עדיין לא גמור, עוד לא מושלם

והפָּסַל ממשיך לפצוע,
לחרוט ולהטביע
את סימניו,
עד השלמה,
עד יאסף הגוף אל אבותיו

L

הקצרים | Short Moments

The Heat is On

להתעורר אל גל חוֹם

Indecision-indecision –
Should I open a window or close it?
Should I shut up or say it?
How should I dress it?
Will I choke in it?

Decisions-decisions –
when the day comes
with its breath scorching my skin,
boiling my soul,
torturing my spirit…

And on the outskirts
always seems to lurk…
the disappointment.

L


ובעברית

התלבטויות-התלבטויות –
האם לפתוח או לסגור חלונות?
להתבטא או לשתוק?
ואיזה לבוש לעטות?
האם לא יחנוק?

החלטות-החלטות –
כשהיום בא
והבל פיו לוהט על עורי,
מרתיח נשמתי,
מענה את רוחי…

ובשוליים, כתמיד,
נדמות כאורבות…
אכזבות.

L

הקצרים | Short Moments

The Place

המקום

The place
where woe and joy
exist side by side,

The place
that's divided within
and united we thrive,

The place
that suffers its dead
and sanctifies life,

That's where I'm from

L

At dVerse Mary asked "Where are you from", which has always been a kind of a loaded question around here. I attempted to answer it anyway.


המקום

המקום בו
יגון ושמחה
מתקיימים צד בצד,

המקום
המפולג מבפנים
ונבנה מאוחד,

המקום
הכואב את מתיו
והחיים הם העליון בערכיו,

משם אני

L

בקהילת כותבי השירה נשאלנו "מאיפה את/ה?", שנדמית לי כשאלה, שמאז ומתמיד הייתה די טעונה במחוזותינו. ניסיתי לענות עליה בכל זאת.

הקצרים | Short Moments

Flickering

The candles' wick accepts the spark
that brings it to its measured life,
a flickering fire-life
that packs joy and sorrow –
the light, heat, beauty of fire,
with the burn-danger when too close.
Joy and sorrow emphasize each other
to the last

L

Linked to dVerse OLN. Written after Bill's 8-line prompt.
If you wish to comment, please check the tip on the sidebar :-)


 

ריצוד

פתיל הנר מקבל את הניצוץ
המדליק את חייו המדודים,
חיי-אש מרצדים
באיחוד של אושר ויגון –
אורה, חומה, יופייה של אש,
עם סכנת הכווייה כשמתקרבים.
אושר ויגון מדגישים זה את זה
עד ריצוד אחרון

L

 

הקצרים | Short Moments

On-line words

מילים ברשת במרחק קליק :-)

Anyone can read on-line words
everywhere in the world.
How will mine come across?
If I wrote "Dark"…
will it convey the
vast majestic magic of the night,
or evoke an ominous dread?
Or can "Dark" be read as "Light"
by someone different?

L

~~~

Diaphanous Diction on d'Verse made me smile. I too love words. Without them there'd be no imagination, thought, expression and understanding (to name but a few).
However they do sometimes lead to misunderstanding too. Even when I blogged locally, in my native language, I was amazed at the times I was understood as saying the exact opposite to what I meant. Which is why "going global", in English on WordPress, was a bit daunting. Hence the above on-line words…

And as for my go-to poet, that would be Rachel. Click here if curious :-)


 

מילים ברשת

כל אחד יכול לקרוא מילים ברשת
מכל מקום בעולם.
איך שלי מתקבלות?
לוּ כתבתי "חשיכה"…
ההיה מובהר
קסמו המלכותי העצום של הלילה,
או שהייתה מתעוררת תחושת פחד?
או שמא "חשיכה" הייתה נקראת כ"אור"
על-ידי מישהו אחר?

L

~~~

פוסט המילים בדיוורס העלה חיוך על פני. גם אני אוהבת מילים. בלעדיהן לא יהיו דמיון, מחשבה, הבעה והבנה (אם לציין אך קמעה).
אולם, הן לפעמים יכולות להוביל לאי-הבנה. גם כשכתבתי מקומית ובעברית, נדהמתי בכל פעם שהובנתי כאומרת את ההיפך ממה שהתכוונתי. לכן המעבר לכתיבה גלובלית, באנגלית בוורדפרס, היה מעט מפחיד. על כן המילים שברשת לעיל…

הקצרים | Short Moments

Packing the Winter Away

Packing the winter away,
spreading new bedding
for a fresh and crisp day.

Sweeping the crumbs of yesterday,
ready for the new morning
after packing the winter away.

The power of the satin sway
begins a yearning
for a fresh and crisp day,

for a something that won't fray
in the re-awakening
after packing the winter away,

for a feeling that will stay
clear and gleaming
like a fresh and crisp day,

but who am I kidding anyway –
when my heart's bleeding,
though packing the winter away,
still hoping for a fresh and crisp day

L

Written in an attempt at a Villanelle, as suggested by Grace at dVerse.
A few words of explanation though: my heart always bleeds at World News such as the ones from the Kenyan university, that have a way to filter through to the most mundane actions like folding the quilt and spreading new sheets.
Yet the hope for a better world is always present as well.

If you wish to comment in English, please check out the new Commenting Tip on the left :-)

הקצרים | Short Moments

Fate

גורל, בהמשך :-)

Maybe they do sit there,
the Fates, ruling the strings –
one spins, one measures,
one cuts life-wicks
that intertwine, woof and warp, woven
into the worlds' fabric

Or could it be that
the humans' Fate is in ones own hands,
decided by choices and deeds… ?
(aren't those but reactions to situations?)

What reaction can there be
to the one's deed,
the alien thread,
that decides for others… ?

~~~

I originally wrote this last summer, under constant missile threat. It came back to haunt me now, when they're still investigating what decided the fate of 150 people…
Posted for dVerse.

L


גורל

ואולי באמת הן יושבות אי-שם,
בנוֹת הגורל המוֹשלות בחוטים –
אחת טוֹוָה, אחת מודדת,
אחת חותכת את פתילי החיים,
המשתלבים בשתי וערב, נארגים,
אל יריעת חיים חובקת עולם

ואולי בידי האדם גורלו-הוא,
בבחירותיו ומעשיו… ?
(או שמא אלה רק תגובות לְמצב?)

אך איזו תגובה יכולה להיות
למעשי האחד,
הסיב הזר במרקם,
המחליט עבור אחרים… ?

~~~

נכתב במקור במהלך צוק איתן, תחת מתקפת טילים, וחזר לרדוף אותי עכשיו, כאשר עדיין בודקים מה קבע את גורלם של 150 אנשים…

L

הקצרים | Short Moments

חיוּת | Alive

העברית אוטוטו :-)

Alive and growing,
fluidly enveloping
without and within,
harshing or gentling
anything and everything.

Freed – they caress,
locked – they oppress,
thought – they express
whatever, anywhere –
crossing time and space.

Both the imaginable
and the unthinkable
bow before the
Words breathing
them to life

L

dVerse's prompt this time was verbs (don't know that I hit the mark…).


 

חיוֹת וגְדֵלות,
נוזליוֹת, עוטפות,
מלבר ומלגו,
מקשיחות או מעדנות
עולם ומלואו.

חופשיות – הן מלטפות,
כלואות – הן חונקות,
נחשבות – הן מבטאות
כל דבר בכל מקום –
חוצות מרחב וזמן.

אף בר הדמיון
ומה שלא יעלה על הדעת
קדים למול
המילים הנושמות
אותם לָחיים

L

הרעיון של די-וורס הפעם היה שימוש בפעלים (לא יודעת אם קלעתי למטרה…).

הקצרים | Short Moments

הריקוד | The Dance

העברית ממש מיד אחרי… :-)

The winds' flute twirls
between the rains' drums
and the thunder-bass's
changing tempos,
arranging / re-arranging
the water fragments and hail-dots
that frolic in the crisp air,
creating the Elements' dance

Surrounded by this symphony I sit
with the memento box in my lap
sifting through it, remembering,
arranging / re-arranging
a fragment, a dot, a lost tempo –
a note, a gift, an experience –
the Elements that make up
Life's dance

L


 

חליל הרוח מסתלסל
בין תופי הגשם
לבין הבסים הרועמים
במקצבים משתנים,
מסדר ומארגן את
רסיסי המים וניקוד הברד,
המחוללים באוויר החד,
יוצר את ריקוד האיתנים

יושבת לצלילי הסימפוניה הזו
כשקופסת העבר בחיקי,
מחטטת בה, נזכרת,
מסדרת ומארגנת את
הרסיס, הניקוד, המקצב האבוד –
הפתק, המתת, החוויה –
האיתנים המרכיבים
את ריקוד החיים

L