הרגעים הקצרים | The Short Moments

Sounds

צלילים

Some sounds dig deep
into heart and soul,
some sounds tear at the spirit –
whether a string of notes in a moving song
or the one note…
of the siren

From womb, the siren in imprinted
in the heart and soul,
of everyone,
who were born here, were taught here
the meaning and value
of human life

Some sounds dig deep
into heart and soul, like that note,
splicing the silence,
during the day when we all remember
each and every fatality,
that consecrated this country with blood

L


ובעברית:

יש צלילים החודרים עמוק
אל לב ונפש,
יש צלילים הקורעים את הנשמה –
אם רצף של תווים בשיר נוגע,
או רק תו אחד…
האחד של הצפירה

עוד מרֶחֶם, הצפירה מוטבעת
בלב ובנפש,
של כל אחד ואחת,
שנולדו כאן, ולמדו כאן
משמעות וערך
חיי אדם

יש צלילים החודרים עמוק
אל לב ונפש, כמו אותו התו,
המפלח את השקט,
ביום בו כולנו זוכרים
כל חלל וחלל,
שקידש את ארצנו בדם

L