רגעי צילום | Pix Moments

שותפות צומחת | Partners In Growth

I don't know about you but it amazed me to find the same plant growing two kinds of flowers.

לא יודעת מה אתכם, אבל אותי הדהים לגלות אותו צמח מצמיח שני סוגים של פרחים.

Writing about and shooting the unlikely, reminds me of another one. You'd think a green leaf should be, well, green, like other leaves, wouldn't you? Well, I would. Which is why I love the following with the two-tone leaves. Green and purple.

לכתוב ולצלם את הלא סביר, מזכיר לי עוד אחד כזה. הייתי חושבת שעלה ירוק יהיה, ובכן, ירוק, כשאר העלים, הלא כן? אך לא היא. ולכן אני מאד אוהבת את הצמח הבא, שלעליו שני צבעים. ירוק וסגול.

L

אתגר צילום שבועי – שותפות | Weekly Photo Challenge – Partners