הרגעים הקצרים | The Short Moments

ריח התה | The Tea Scent

Early in the morning,
outside the night still reigns.
Hushed voices come from the kitchen,
the chink of utensils.
The tea smell spreads.
Not sleeping, nor fully awake –
huddled in the blanket,
I know –
mom is filling dad's thermos,
towards another day of work.
All is well.
It is too early. There's still time before school.
I sink back in a trusting sleep.

The tea scent, the smell of my childhood –
the scent of a loving dad.
Even after all these years, it is still comforting.
L

Discover Prompts – Scent.


שעת בוקר מוקדמת,
בחוץ הלילה עדיין שולט.
מהמטבח עולים קולות מהוסים,
קרקוש כלים.
ריח התה מתפשט.
לא לגמרי ישנה ועוד לא ערה –
מכורבלת בשמיכה,
אני יודעת –
אימא ממלאת את התרמוס של אבא,
לקראת עוד יום של עבודה.
הכל בסדר.
מוקדם מדי. יש עוד זמן לפני בית-הספר.
אני שוקעת חזרה בשינה בוטחת.

ריח התה, ריח הילדות שלי –
ריחו של אבא אוהב.
גם בחלוף השנים, עדיין מנחם.
L