הרגעים הקצרים | The Short Moments

When the Rest of the World Sleeps

When the rest of the world sleeps
one can hear any thought
clear in its' silence

when the rest of the world sleeps
one can flow with the consciousness
free in its' darkness

when the rest of the world sleeps
the night moves around,
wraps and caresses
in a silvery light, drips
a bit of its' wisdom
on anyone awake,
and willing to listen

L

כאשר שאר העולם ישֵן

כאשר שאר העולם ישֵן
אפשר לשמוע את המחשבה
צלולה בָּשקט שלו

כאשר שאר העולם ישֵן
אפשר לזרום עם התודעה
החופשיה בחשכה שלו

כאשר שאר העולם ישֵן
הלילה נע סביב,
עוטף ומלטף
בְּאור כסוף, מטפטף
מעט מחוכמתו
על כל מי שעֵר,
ומוכן לשמוע אותו

L

הרגעים הקצרים | The Short Moments

בשקט שלפני | In the Preceding Silence

ידי העץ העירומות שלוחות
על פני הרקע המתעצם,
קרני שמש בודדות
מבליחות הבטחות
דרך כל פתח מזדמן

השקט כבר לא כל כך שָקֵט,
כשמתח האותות מתגבר,
עת איתנים מתמודדים
ומנסים כוחם –
מי מהם יפרוץ ויסתער

פאת בד מרמזת
על הרוח המתכנסת
ללחש בינות לחרכים חבויים,
והשקט…
הגיע תורו לעצום עיניו.
הוא ישוב להרגיע אחרי

L


Naked the tree hands hold out
stretched over the mounting background,
solitary sun rays
slither promises
through every opening

The silence no longer so silent now,
as tension rises,
while elements battle,
trying their strengths –
which of them will prevail

A fluttering cloth-corner tells
of a gale converging
to whisper in hidden crevices,
and the silence…
it is its turn to shut its eyes.
It'll come back to restore calm later

L