הרגעים הקצרים | The Short Moments

הריקוד | The Dance

העברית ממש מיד אחרי… :-)

The winds' flute twirls
between the rains' drums
and the thunder-bass's
changing tempos,
arranging / re-arranging
the water fragments and hail-dots
that frolic in the crisp air,
creating the Elements' dance

Surrounded by this symphony I sit
with the memento box in my lap
sifting through it, remembering,
arranging / re-arranging
a fragment, a dot, a lost tempo –
a note, a gift, an experience –
the Elements that make up
Life's dance

L


 

חליל הרוח מסתלסל
בין תופי הגשם
לבין הבסים הרועמים
במקצבים משתנים,
מסדר ומארגן את
רסיסי המים וניקוד הברד,
המחוללים באוויר החד,
יוצר את ריקוד האיתנים

יושבת לצלילי הסימפוניה הזו
כשקופסת העבר בחיקי,
מחטטת בה, נזכרת,
מסדרת ומארגנת את
הרסיס, הניקוד, המקצב האבוד –
הפתק, המתת, החוויה –
האיתנים המרכיבים
את ריקוד החיים

L