הרגעים הקצרים | The Short Moments

Masks

מסכות

Empty words get tossed around,
pseudo-answers with no content
to wants and needs,
like a cloak of indifference that doesn't warm,
with no way to navigate between
perfect masks
and the hidden, bleeding, reality
within

trying to keep one facade
when the mask is the face and
more words get tossed back –
in a pseudo-game, pseudo-reality,
when worlds collide
with others
and words cover what happens
within

in a world without a soul the loss goes on
with more plastic words
and empty hands…
touching-not-touching, almost
removing the mask,
almost awakening
the yearning
to the moment of truth
within

L


ובעברית:

מילים ריקות נזרקות סביב,
כמו-תשובות ללא תוכן
לרצונות וצרכים,
כגלימה של אדישוּת, שאינה מחממת,
באין הדרך לנווט בין
מסכות מושלמות
למציאוּת הנחבאת, המדממת,
שבפנים

בניסיון לשמר חזית אחת
בה המסכה היא הפנים ו-
עוד מילים נענות –
בכמו-משחק, כמו-מציאות,
כשעולמות מתנגשים
באחרים
ומילים מכסות על המתרחש
בפנים

בְּיקוּם ללא נשמה האיבוד נמשך
עם עוד מילים פלאסטיות
וידיים ריקות…
נוגעות-לא-נוגעות, כמעט
מסירות את המסיכה,
כמעט מעירוֹת
את הכמיהה
לרגע האמת
שבפנים

L

הרגעים הקצרים | The Short Moments

The Truth

האמת

Sometimes everything suffocates.
The enclosed scream
holds within
everything
that can't escape

stuck between the will
to throw off everything
and disrobe,
and the withering cold
that urges to deepen and entrench

and then…

then a Truth can surface:
the gullible believes there is Control
other than controlling the Self;
the naive believes there is
some Divine Guidance;
and the fool invents Order and System
to enforce on the existential turmoil

And who am I?
Maybe all of those,
maybe none,
when everything suffocates
and the scream is enclosed
and the horizon empty
and the Truth is…
an abstract and relative idea

L


ובעברית:

לפעמים הכל חונק.
הצרחה הכלואה
אוצרת בפנים
את כל מה
שלא יכול לצאת

תקועה בין החשק
להעיף מעלי הכל
ולהתפשט,
לבין הקור המצמית
הדוחק להעמיק ולהתכרבל

ואז…

אז יכולה להתגלות איזושהי אמת:
הפתי מאמין שיש שליטה
מלבד שליטה עצמית;
התם מאמין שיש בעולם
איזו הכוונה רוחנית;
והשוטה ממציא סדר ושיטה
להלבישם על המערבולת הקיומית

ומי אני?
אולי כולם,
אולי לא אף אחת מהם,
כשהכל חונק
והצרחה כלואה
והאופק ריק
והאמת היא…
רעיון מופשט ויחסי

L