בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

והרי החדשות … And Here're the New Ones

בתחילה קלטתי את האימא | At first I caught the mom

מהר מאד קלטתי גם את המיניאטורות | pretty soon I caught also the miniatures

הג'ינג'י | The Red
הג'ינג'י/ת | The Red

There are three kittens, and are so quick, I barely managed to snap shots. Believe it or not, the following is the best photo of all three together that I could get. Normally I see them as blurs (more so than this).

יש שלושה גורים, וכל כך זריזים, עד כי בקושי הספקתי לצלם. תאמינו או לא, התמונה הבאה זו הכי טובה של שלושתם יחד שיכולתי לקלוט. בדרך-כלל אני רואה אותם ככתמים מטושטשים (יותר מזה).

הג'ינג'י/ת, המנומר/ת והשחור | the Red, the Tabby and the Black

The three are curious and check out everything, the black seems the most active (maybe male?)*

השלושה סקרנים ובודקים הכל, השחור נדמה הכי פעיל (אולי זכר?)*

the three (almost) always tussle, and here the rest don't twiddle their paws*

השלושה (כמעט) תמיד מתגוששים, ופה גם השאר לא טומנים כפם בקערית*

and suddenly I caught on to something – the moms' job is much more difficult with a single kitten, to which she must devote (almost) her entire time. When the mom deals with a trio, her job is easier, by much, for their capability to train at tussling all by themselves…

ולפתע קלטתי משהו – מלאכתה של אימא קשה יותר עם גור-יחיד, לו עליה להקדיש (כמעט) את כל זמנה. כאשר האימא מטופלת בשלישיה, מלאכתה קלה יותר, בהרבה, מהיותם מסוגלים להתאמן בהתגוששות בכוחות עצמם…

המשך יבוא … To be continued
L

* Suggestion – hover above the photos and check out the explanatory captions.

* הצעה – לרחף מעל הצילומים ולבדוק את הכיתוב המסביר.

רגעי טבע | Nature Moments

אווזים אפורים | Greylag Geese

On May 19th this year I walked through the park and I thought I saw a couple of Greylag Geese with a younger goose.

ב-19/5 השנה הסתובבתי בפארק והיה נדמה לי כי ראיתי זוג אווזים אפורים עם אווז צעיר.

The three were rather far, and with my weak camera, I couldn't be sure.

השלושה היו רחוקים למדי, ועם המצלמה החלשה שלי, לא יכולתי להיות בטוחה.

And there, I visited again on May 30th and found the geese again. This time it seemed there was not just the single young goose

והנה, ביקרתי שוב ב-30/5 ומצאתי את האווזים שוב. והפעם, נדמה שלא היה רק אווז צעיר יחיד

on which the mature one kept an eye (meaning – he kept his eye on me, as relating to the young one).

עליו האווז הבוגר שם עין (כלומר – שם עליי עין ביחס אליו).

Even advanced a (threatening?) step towards me…

ואפילו התקדם צעד (מאיים?) לעברי…

suddenly I realized there might be another young one, to the left of the watchful guard…

לפתע קלטתי ש-אולי יש אווז צעיר שני, משמאל לשומר העירני…

היתכן ? Could it be
L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

השפעה זרה ? Foreign Influence

The other night I heard some growling, almost experimental. I didn't know what to think. The next night, again, I heard the growling. I hoped to get a chance to investigate. And indeed, the next morning I spotted the kitten in the back yard. Back to his training scene of long ago. Although alone, still training fiercely. Hunting:

באחד הלילות שמעתי נהמות, כמו ניסיוניות. לא ידעתי מה לחשוב. למחרת בלילה שוב שמעתי נהמות. קיוויתי שיזדמן לי לבדוק. ואכן, ממש למחרת בבוקר קלטתי את הגור בחצר. חזר אל זירת האימונים מן העבר. אמנם לבדו, אך ממשיך להתאמן במרץ. בצייד:

מארב | ambushing

התגנבות | approaching stealthily

and there, of a sudden, I heard him growling while leaping on… well, I didn't really see on what, probably a dove (doves do dare sometimes to nosh on kitty dry food). And of course, the dove (or any other bird) flew away…

והנה, לפתע-פתאום שמעתי אותו נוהם עם הזינוק על… לא ממש ראיתי על מה, כנראה יונה (יונים אכן מעזות לפעמים להגיע ולנשנש מהאוכל של החתולים). וכמובן, היונה (או כל ציפור אחרת) עפה משם…

well, a bit of a misinterpretation of the growling business (or had he seen too many dogs in the public garden out back?). Mom did teach him hunting well, silently*. Or is it Teenage Rebellion? At least he found his voice and that too the kitten is training enthusiastically and energetically…

נו, טעה מעט בפירוש הנהמות (אולי ראה יותר מדי כלבים בגינה הציבורית מאחור?). אימא שלו לימדה אותו היטב לצוד, בשקט*. או שמא זה שלב המרד? אבל לפחות מצא את קולו וגם בזה הגור מתאמן בהתלהבות ומרץ…

L

* Exactly three months before the above photos, the kitten hunted another cat (NOT mom), that for some reason cooperate with him. And of course – in perfect silence.

* בדיוק שלושה חודשים לפני הצילומים לעיל, הגור צד חתולה אחרת (לא האימא), שמשום מה שיתפה איתו פעולה. וכמובן – בשקט מופתי.

רגעי טבע | Nature Moments

אאל"ט | If I'm Not Mistaken

אתמול הצצתי החוצה | Yesterday I peeked out

וראיתי ציפור שלא פגשתי עד כה | and saw a bird I haven't met yet

לצערי, עפה לדרכה | unfortunately, it flew away

לשמחתי הציפור חזרה | happily it came back

והצלחתי לצלם אותה מעט | and I managed to snap some shots

לדעתי זו הייתה עלווית חורף | I think this was a Chiffchaff

נכון ? right
L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

לא סגורה | In Two Minds

Following my first encounter with these I was helped to identify (and since then I verified it on line) that these indeed are Swan Geese (though I would have been better off without the recipes bombardment…). When I next visited I was happy to see all four still there.

לאחר המפגש הראשון שלי עם אלו, עזרו לי לזהות (ומאז אף הצלחתי לוודא ברשת) שזה אכן אווז ברבורי (אם כי הייתי מעדיפה ללא מתקפת המתכונים שספגתי…). בפעם הבאה שביקרתי, שמחתי לראות שכל הארבעה עדיין שם.

These geese are new to me and still manage to raise my curiosity, but I'm not sure whether I will like them or not, eventually. So far I find them rather peculiar (though 'peculiar' is not necessarily 'dangerous' or 'contagious').

הללו אווזים חדשים לי ועדיין מצליחים לסקרן אותי, אבל לא ברור לי אם ימצאו חן בעיניי או לא, בסופו של דבר. בינתיים אני מוצאת אותם מוזרים למדי (למרות ש'מוזר' לא בהכרח 'מסוכן', או 'מדבק').

And there, even on my third visit I found them. Though this time not together as the preceding two meets. And I wondered – why?
(maybe the above awoke early and chose not to disturb the others lying in? Or perhaps these appoint sentinels and keep rounds?)

והנה, גם בביקור השלישי מצאתי אותם. אם כי הפעם, לא יחד כפי שהיו בפעמיים הקודמות. ותהיתי – למה?
(אולי הלעיל התעורר מוקדם ובחר שלא להפריע ללהלן להמשיך בתנומה? או שמא הללו ממנים שומר-תורן וקובעים משמרות?)

Yesterday I went to look for them again. I thought to use the new daylight saving time to go out at the crack of dawn (which isn't so early now). But I haven't yet fallen into that bad habit, so (naturally) I was late and (of course) dawn stood me up. Went on and rose without me. And clearly, goes without mention, that by the time I reached the park, the sun was already at a challenging hight – both to photographic-angle, and the human eye (obviously).
Still I was a bit disappointed to discover them yet apart.

אתמול יצאתי לחפש אותם שוב. חשבתי לנצל את שעון הקיץ כדי לצאת עם שחר (שלא כל כך מוקדם עכשיו). אבל עדיין לא פיתחתי את ההרגל המגונה הזה, כך שאיחרתי (כמובן) ושחר הבריז (מן הסתם). זרח והפציע בלעדיי. ועוד ברור ומובן מאליו שעד שהגעתי אל הפארק השמש כבר הייתה בזווית מאתגרת גם צילום וגם עין-אנוש (איך לא?).
בכל-זאת, התאכזבתי מעט לגלות אותם עדיין בנפרד.

Well, Time and I have always been at odds, no wonder it still messes my thought and logic. After all, if I wanted to find them in different positions, I should have gone later, not earlier!
Lesson to self – no point going out at the crack of dawn, nothing good will come of it…

נו, 'זמן' ואני תמיד היינו מסוכסכים, לא פלא שזה עדיין ממשיך לשבש לי מחשבה והיגיון. הרי אם רציתי לתפוס את האווזים בתנוחות אחרות, היה עלי לאחר, לא להקדים!
לקח לעצמי – אין טעם לצאת עם שחר, שום דבר טוב לא ייצא מזה…

L

PS for the previous post: I went over the Kingfisher bank and was happy to find the digging over, and that there are three more tunnels (two on the left and another to the right of the new one), and that there does not seem to be any damage done by the last rains 🙂

נ.ב. לפוסט הקודם: עברתי שוב על-פני גדת השלדגים ושמחתי לגלות שחפירת המנהרה הסתיימה, שיש עוד שלוש כאלו (שתיים משמאל ועוד אחת מימין לחדשה), ושלא נראה שום נזק מהגשמים האחרונים 🙂