ההזוי | The Surreal·רגעי טבע | Nature Moments

עדיין משוגע | Still Crazy

A minute or two after a quarter to four this morning
I started hearing a strange sound

דקה-שתיים לאחר רבע לארבע הבוקר
התחלתי לשמוע רחש משונה

I got up to check and found the rain pouring down…
at 4:03 the outside began to go back to quiet

קמתי לבדוק וגיליתי שיורד גשם שוטף…
ב-4:03 החוץ החל להשתתק

who would have thought – the end of August (dry season), sleeveless,
flip-flops, cloud remnants, during the fifth year of drought

מי היה מעלה בדעתו – סוף אוגוסט, גופיה, נעלי אצבע, שיירי עננים,
בבצורת זו השנה החמישית,

that I'd have to beware of mud and puddles…

ועלי להיזהר מבוץ ושלולית…

איזה חודש משוגע | What a crazy month
L

רגעי טבע | Nature Moments

Shades of Goose

גוונים של אווז

אין לי מושג איזה אווז זה | I have no idea what goose this is

אף לא למה נדמה לי המלכותי מכולם | nor why it seems to me the most regal of all

אך ככולם – גם הם שומרים על האפרוחים | but like all, they too guard their young

(ונאמר כי יתכן שהללו אווזים אפורים | And I'm told these might be Greylag Geese)

L

Whenever Life feels too much to me, whatever the reason, I try to find time to walk to the park. Something there always manages to make me Smile. Like these geese.

אומנות | Art·רגעי עץ | Tree Moments

The Statue vs. The Real Thing

הפסל לעומת הדבר האמיתי

Lately I have been missing the Park (where I'd rather be), to which I couldn't get for some time now. Instead, I had to contend myself with a statue…

בזמן האחרון התגעגעתי אל הפארק (שם הייתי מעדיפה להיות), אליו לא הצלחתי להגיע כבר זמן-מה. במקומו, נאלצתי להסתפק בפסל…

Despite my lack of sympathy to flat statues (as long as it is a sculpture, why not celebrate its' bulk?), at least this one is more stylized then the previous ones, isn't it?

על אף היעדר חיבתי אל פסלים שטוחים (אם כבר מדובר בפסל, למה לא לחגוג את נפחו?), לפחות הפסל לעיל מסוגנן יותר מקודמיו, הלא כן?

L

רגעי טבע | Nature Moments

Morning Workout

התעמלות בוקר – תחילה, עמוד על שתי רגליך | First, stand on both feet

בהמשך – עמוד על רגל אחת | Then stand on one of your feet

לסיום – תרגיל בגמישות | Finish with an elasticity drill

בוקר טוב עולם | Good morning world
L

These two black swans made me Smile, hope they do the same to you.
Thanks for stopping by.

המחוייך | With A Smile

So Blue

כל כך כחול … היה כל מה שיכולתי לחשוב … was the only thought I was capable of …

שלדג לבן חזה, מהצד | A White-Throated Kingfisher, in profile

L

Might not be the best photo, but what better to start a new blog-year? And wishing all the best to all.

As for the new Weekly Photo Challenge about Growth, I see me as a new photographer, though I've had a (much better) camera during the film-era. The digital one I've had for less than a year. So what I hope and wish is for my photo collection (especially the Winged creatures I like so much) to grow and improve with time. Thanks for stopping by.

אולי לא תמונה הכי טובה, אך מה טוב ממנה להתחיל שנת בלוג חדשה? ומאחלת כל טוב לכולם.

רגעי צילום | Pix Moments

Reflection

השתקפות

I saw somewhere (I'm sorry I don't remember where) a photo of a bird and its' reflection and I liked the idea. To my (double!) happiness, I encountered such last Sunday. I am just not sure which I prefer, the above or the next one… And 'double' because of the other happiness – this (in my humble opinion) is a Black-Headed Gull and it is my very first sight of it.

ראיתי באיזשהו מקום (לצערי אני לא זוכרת איפה) תמונה של ציפור והשתקפותה והרעיון מצא חן בעיני. לשמחתי (הכפולה!) נתקלתי בזה ביום א' האחרון. אני רק מתלבטת בין התמונה לעיל לבין זו דלהלן… ו'כפולה' בגלל השמחה השנייה – זה (לעניות דעתי) שחף אגמים וזו הפעם הראשונה בה נתקלתי בו/ה.

I would prefer the second, if not for the duck in the back busy with his morning wash, causing all the ripples… What do you think?

הייתי מעדיפה את השנייה, אלמלא הברווז ברקע, עסוק בשכשוך הבוקר שלו וגורם לכל האדוות… ודעתך?

L

P.S. I was puzzled by the 'Black-Headed' name, until I read the explanation in my leaflet – that the head turns black come spring. I wish these guys will still be around for me to see the change (and I wish to remember to look for it, which is why I wrote it down. Maybe this will help me to remember…).

נ.ב. הפליא אותי השם באנגלית – שחור-ראש, עד שקראתי בעלון שלי כי הראש משנה צבע לשחור באביב. אני מקווה שהללו יישארו מעט בסביבה ויאפשרו לי לראות את השינוי (ואני מקווה לזכור לחפש, לכן ה-נ.ב. הזה. אולי זה יעזור לי לזכור…).

P.S. II: When I just saw the last Weekly Photo Challenge of this year, I took a look at my own photos and decided the last ones I took are my favorite of all. That's because what I truly love about these challenges is how much I learn from you all just by looking at the way you look at things. In this instance I learned how to look at reflections, which I hadn't noticed so much in the past. So thank you all for sharing your photos and letting everyone learn.

רגעי צילום | Pix Moments

Taking Off

המראה

22/11/17

I already expressed my opinion once – Cormorants seem to have a sixth sense. One only focuses on them and they take off… (or is it just in my case?).

כבר הבעתי את דעתי – לקורמורנים יש כנראה חוש שישי. היות ורק מתמקדים בהם והם ממריאים… (או שמא רק במקרה שלי?).

29/11/17

 

17/12/17

Although today… oh – today, was a very big day. I managed to catch the sun-bathing:

אם כי היום, הו – היום, יום גדול עבר עלי היום. תפסתי את המשתזף:

17/12/17  2

and the swimmer:

וגם את השחיין:

17/12/17  3

I couldn't help adding them too, even if the Weekly Photo Challenge offered Ascend (which I think could be interpreted as per the first three…).

לכן לא יכולתי להתאפק מלהוסיפם, גם אם אתגר הצילום השבועי הציע… ובכן, נדמה לי שהפירוש המילולי יהיה יותר 'עליה' אבל לדעתי אפשר לפרש גם כהמראה…

L

More on Cormorants can be found here.

עוד על קורמורנים אפשר למצוא פה.

המיוחדים | Special Moments

December 2017

A good month for summations… well, what have we had this year? World wide – not too many good news. But in my own private world – a camera…
I never said that still during the first quarter of this year I got a compact camera. Though automatic and with but a tiny zoom, still a real camera, much better than the photographic tools I used before it.

חודש טוב לסיכומים… ובכן, מה היה לנו השנה? עולמית – לא כל כך הרבה חדשות טובות. אבל במקרה הפרטי שלי – מצלמה…
מעולם לא אמרתי כי עוד ברבעון הראשון של השנה הצלחתי להשיג מצלמונת קטנה וקומפקטית. אמנם אוטומטית ועם זום מזערי, אבל בכל זאת אחת אמיתית, שעדיפה בהרבה מהכלים הצילומיים בהם השתמשתי לפניה.

And looking back at its' products… some of them I still really love.
Like this one for instance:

ובמבט לאחור על תוצריה… את חלקם אני ממש אוהבת. עדיין.
כמו למשל:

מרץ 2017 March
מרץ 2017 March

A shot that was among the ten first photos snapped with this camera.

צילום אשר היה בין העשרה הראשונים אותם צילמתי במצלמה הזו.

And my first ever Spur Winged Lapwing

והסיקסק הראשון שפגשתי בחיי

אפריל 2017 April
אפריל 2017 April

…looking so festive, like wearing a suit…
and here's a couple more (not the best one, but for front and back comparison only it will do).

…נראה כל כך חגיגי, כעוטה חליפה…
והנה עוד שניים מהם (לא צילום טוב במיוחד, אך לצורך השוואת חזית לגב בלבד זה יספיק).

אוקטובר 2017 October
אוקטובר 2017 October

And another photo I never posted – sun rise at the national park.

ועוד צילום שלא העליתי לכאן – זריחה בפארק הלאומי.

אפריל 2017 April
אפריל 2017 April

It seems to me what all these have in common is the serenity, as per the WPC…
Peace everyone,
L

ונדמה לי כי המשותף לכל אלה זו השלווה, כפי אתגר הצילום השבועי…
שלום לכולם,
L