בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

תעופה ומנוחה | Flight and Rest

בתעופה | In flight
במנוחה | resting

Well, I think these were Little Egrets (two different ones). And of course, with their feet, even trees are a natural resting place. But it always seems somewhat weird to me seeing them on branches…

ובכן, נדמה לי שהללו היו לבניות קטנות (שתיים שונות). וכמובן, עם כפות כשלהן, גם עצים טבעיים למנוחה. אם כי תמיד משונה לי משהו לראות אותן על ענפים…

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

יום המשפחות | Families Day

בפעם האחרונה שהלכתי אל הפארק | Last time I went to the park

פגשתי שתי* משפחות שונות | I met two* different families

(הצחיק אותי הראש הפרוע | The messy head made me laugh)

L

* Actually, I met three of these, but the first was too scattered to photograph.

* למעשה, פגשתי שלוש כאלו, אבל הראשונה התפזרה מדי לצילום.

רגעי טבע | Nature Moments

והללו בלבלו אותי | And These Confused Me

הצבעים של הכנף ומאחור | The colors of the wing and from the back

מזכירים מעט אווזים אפורים | seem a bit reminiscent of Greylag Geese

אבל הצוואר והמקור … but the neck and beak

כל כך שונים … are so different

מישהו יודע איזה עוף זה ? Does anyone know what bird this is
L

תוספת מאוחרת: כנראה אווז ברבורי | Adding later: probably a Swan-Goose

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

הצעירים | The Young Ones

אנפות לילה אמנם לא נדירות | Though Night Herons aren't rare

but I think this* was just my second encounter with a young one

אבל נדמה לי שזה* היה רק המפגש השני שלי עם אנפה צעירה

ומשעשע במיוחד מעל השלט הזה | and very amusing above the No Fishing Zone sign

L

* מה-7 לינואר | of January 7th *

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

זה שנים … For Years

… רציתי צילום של פַּרְפּוּר עָקוֹד | I wanted a photo of a Pied Kingfisher …

מה-7 לינואר | of January 7th

ובכן, צללית עדיפה על כלום … well, a silhouette is better than nothing
(זה מה שזה * that's what it is)
L

* On a branch sort of in the middle, a bit to the right.

* על הענף בערך במרכז, מעט ימינה.