בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

והרי החדשות … And Here're the New Ones

בתחילה קלטתי את האימא | At first I caught the mom

מהר מאד קלטתי גם את המיניאטורות | pretty soon I caught also the miniatures

הג'ינג'י | The Red
הג'ינג'י/ת | The Red

There are three kittens, and are so quick, I barely managed to snap shots. Believe it or not, the following is the best photo of all three together that I could get. Normally I see them as blurs (more so than this).

יש שלושה גורים, וכל כך זריזים, עד כי בקושי הספקתי לצלם. תאמינו או לא, התמונה הבאה זו הכי טובה של שלושתם יחד שיכולתי לקלוט. בדרך-כלל אני רואה אותם ככתמים מטושטשים (יותר מזה).

הג'ינג'י/ת, המנומר/ת והשחור | the Red, the Tabby and the Black

The three are curious and check out everything, the black seems the most active (maybe male?)*

השלושה סקרנים ובודקים הכל, השחור נדמה הכי פעיל (אולי זכר?)*

the three (almost) always tussle, and here the rest don't twiddle their paws*

השלושה (כמעט) תמיד מתגוששים, ופה גם השאר לא טומנים כפם בקערית*

and suddenly I caught on to something – the moms' job is much more difficult with a single kitten, to which she must devote (almost) her entire time. When the mom deals with a trio, her job is easier, by much, for their capability to train at tussling all by themselves…

ולפתע קלטתי משהו – מלאכתה של אימא קשה יותר עם גור-יחיד, לו עליה להקדיש (כמעט) את כל זמנה. כאשר האימא מטופלת בשלישיה, מלאכתה קלה יותר, בהרבה, מהיותם מסוגלים להתאמן בהתגוששות בכוחות עצמם…

המשך יבוא … To be continued
L

* Suggestion – hover above the photos and check out the explanatory captions.

* הצעה – לרחף מעל הצילומים ולבדוק את הכיתוב המסביר.

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

השפעה זרה ? Foreign Influence

The other night I heard some growling, almost experimental. I didn't know what to think. The next night, again, I heard the growling. I hoped to get a chance to investigate. And indeed, the next morning I spotted the kitten in the back yard. Back to his training scene of long ago. Although alone, still training fiercely. Hunting:

באחד הלילות שמעתי נהמות, כמו ניסיוניות. לא ידעתי מה לחשוב. למחרת בלילה שוב שמעתי נהמות. קיוויתי שיזדמן לי לבדוק. ואכן, ממש למחרת בבוקר קלטתי את הגור בחצר. חזר אל זירת האימונים מן העבר. אמנם לבדו, אך ממשיך להתאמן במרץ. בצייד:

מארב | ambushing

התגנבות | approaching stealthily

and there, of a sudden, I heard him growling while leaping on… well, I didn't really see on what, probably a dove (doves do dare sometimes to nosh on kitty dry food). And of course, the dove (or any other bird) flew away…

והנה, לפתע-פתאום שמעתי אותו נוהם עם הזינוק על… לא ממש ראיתי על מה, כנראה יונה (יונים אכן מעזות לפעמים להגיע ולנשנש מהאוכל של החתולים). וכמובן, היונה (או כל ציפור אחרת) עפה משם…

well, a bit of a misinterpretation of the growling business (or had he seen too many dogs in the public garden out back?). Mom did teach him hunting well, silently*. Or is it Teenage Rebellion? At least he found his voice and that too the kitten is training enthusiastically and energetically…

נו, טעה מעט בפירוש הנהמות (אולי ראה יותר מדי כלבים בגינה הציבורית מאחור?). אימא שלו לימדה אותו היטב לצוד, בשקט*. או שמא זה שלב המרד? אבל לפחות מצא את קולו וגם בזה הגור מתאמן בהתלהבות ומרץ…

L

* Exactly three months before the above photos, the kitten hunted another cat (NOT mom), that for some reason cooperate with him. And of course – in perfect silence.

* בדיוק שלושה חודשים לפני הצילומים לעיל, הגור צד חתולה אחרת (לא האימא), שמשום מה שיתפה איתו פעולה. וכמובן – בשקט מופתי.

בחיוך | With A Smile

על הגג הזה | On This Roof

על הגג הזה ראיתי | On this roof I saw
שממיות (ומזיקים) | (geckos (and pests
ציפורים וחתולים משתובבים | birds and playful cats

וכמובן, גם אנשים … Of course, people too
אבל רק אז ראיתי שם … but only then have I seen there

בזמן הסגר ההדוק | during the tight lockdown
בזמן הסגר ההדוק | during the tight lockdown

חילזון… מי יכול היה לדמיין ? A snail… who would have imagined
L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

בינתיים, בחצר | Meanwhile, in the yard

פעם יכולתי לצוד את הזנב של אימא | Once I was able to hunt mom's tail

(Nowadays I hunt mom, but L cannot photograph me! I'm as quick as a flash! And L is slow!).

(בימינו אני צד את אימא, אבל L לא מצליחה לצלם אותי! אני זריז כחץ מקשת! ו-L איטית!).

פעם יכולתי לטפס על זה | Once I was able to clime on it

עכשיו אני יכול לזנק מעלה | now I can jump up

ולהמשיך הלאה | and away

אני גדל ! I'm growing

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

שימושיו של כיור | The Uses of a Sink

כמובן שאפשר לנמנם בכיור | Of course one can nap in the sink

אבל אפשר גם להתרחץ בו | But one can also wash up in it

או לשבת בו ולנעוץ מבט | or sit in it and glare

אבל, היי, מה זה ? But, hey, what is this

הו, אפשר לראות את אימא מלמעלה | Ho, I can see mom from above

ואת כל השאר בגובה פי שלושה מזה שלי | and all the rest from three times my height

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

חתולי הגג החדשים | The New Roof Cats

Almost exactly two years ago I first spotted the first roof-cat (above). Unfortunately, the hedge down there (branches of which already cut this photo) grew wild and blocked my view of that back yard, until lately. That's how I lost touch with the original roof cat, which it seems has moved on to different scenes, along with her black-and-white male-friend (another known roof cat, though I hardly ever photographed him on the roof). I miss them both.

כמעט בדיוק לפני שנתיים קלטתי לראשונה את חתולת הגג הראשונה (לעיל). לצערי, הגדר החיה למטה (ענפים ממנה כבר חתכו בתמונה זו) צמחה פרא והסתירה לי את הגינה הזו, עד לאחרונה. וכך איבדתי קשר עם חתולת הגג המקורית, אשר כפי הנראה עברה למחוזות זרים, יחד עם החבר השחור-לבן שלה (עוד חתול גג ידוע, אם כי אותו כמעט ולא צילמתי על הגג). אני מתגעגעת לשניהם.

Since then, there were more, but I only posted one of them to the blog.

מאז, היו עוד, אבל רק אחד מהם העליתי אל הבלוג.

ועכשיו יש חדשים : Now there are new ones

Her I already spotted in the yard below (I think it is the same cat)

אותה כבר קלטתי בגינה למטה (נדמה לי שזו אותה חתולה).

והחתולה המדגמנת פסל | and the statue modeling cat

גם על שולי הגג אפשר לנמנם | one can nap even on a roof's edge

By the way, a smarter cat than others, to my opinion. During hotter days she used to come up to rest, and nap in the shade of the solar panel of the neighbors' sun-heated water tank. Thus the cat enjoyed a mix of the heat of the day and the shade. From there she spotted me, sitting on breaks by the window, basking myself in the sun and reading a book. She seems to have grasped that I have no negative intentions, and/or no ability to harm her, while closed in my apartment. Therefore she ignores me completely and doesn't mind at all that I am there.

אגב, חתולה חכמה יותר מאחרות ואחרים, לדעתי. בימים חמים יותר נהגה לעלות לגג למנוחה ולנמנם בצלו של קולטן השמש של הדוד של השכנים. כך החתולה נהנתה משילוב של חוֹם היום וצל גם יחד. ומשם קלטה אותי יושבת בהפסקות ליד החלון, סופגת חום-שמש בעצמי וקוראת ספר. והבינה היטב כי אין לי כוונות שליליות, ו/או שאין לי שום יכולת להזיק לה, בעודי סגורה בדירתי. על-כן מתעלמת ממני לגמרי וממש לא אכפת לה שאני שם.

אם כי ככה נוח יותר | though this is more comfortable
ועכשיו הזמן לבדוק את השטח | and now it's time to check the ground

and her too (I think it is the same cat) I spotted down there.

וגם אותה (נדמה לי שזו גם חתולה) קלטתי למטה.

L

Normally I don't recommend other's posts, but I found this one wonderfully funny.
(especially for cat lovers, but maybe others will at least smile).

בדרך-כלל, אני לא נוהגת להמליץ על פוסטים של אחרים, אבל הפעם נתקלתי בפוסט מצחיק להפליא.
(בעיקר לחובבי חתולים, אך נדמה לי שגם אחרים לכל הפחות יחייכו. אגב, הפוסט באנגלית).

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

כיף עם אימא 2 Fun With Mummy

תפסתי את זה ! Got it
(לימוד צייד | learning to hunt)

כיף להתגושש | it's fun to tussle
(לימוד קרב-מגע | learning face-to-face-combat)

מנוחה רגעית, לבחון את הסביבה | resting for a moment, to check around

שיעור הצייד נמשך | hunting lesson is back on

עבודתה של אימא מעייפת | A mother's work is tiring

-o-

I've never seen the like until now – the mother wags her tail and encourages the kitten to hunt it… (or, what I wasn't quick enough to snap a shot of – jumping on a crumpled piece of paper in mimic of the hunt, to teach).

אף פעם לא ראיתי את זה עד כה – האימא מכשכשת בזנבה ומעודדת את הגור (או גורה) לצוד אותו… (או, מה שלא הייתי זריזה מספיק לצלם – מזנקת על פיסת נייר מקומטת בהדמיית צייד, כדי ללמד).

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

כיף עם אימא | Fun With Mummy

כיף להישען עליה | Fun to lean on her

להביט סביב | to look around

הכל מעניין | everything is interesting

הו, קלטתי משהו | Ho, I spotted something

גם הצד הזה מעניין | this side is also interesting

L

Sorry about the quality, these two chose a spot no so convenient (for me)…

מצטערת על האיכות, השניים בחרו לעצמם פינה לא הכי נוחה (לי)…

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

"לא תאמינו … You wouldn't believe"

…what a night its' been! I think I fully deserve reclining here, on the lake shore. It is nice to soak up the early sun rays on a cool morning…

…איזה לילה עבר עלי! נדמה לי כי הרווחתי לגמרי את הרביצה כאן, על גדת האגם. נעים לספוג את קרני השמש המוקדמת בבוקר קריר…

אחד מחתולי הפארק | One of the Park's cats

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

בדרך אל סגר שני | En Route to 2nd Lockdown

בטוקסידו | In a Tux

… עצרתי בפארק | I stopped at The park …

על מה את מסתכלת ? What are you looking at

כן, ביום שישי בשתיים אחה"צ | Yes, Friday at two PM

לא רואים אותי, נכון ? You don't see me, right

נכנסים לסגר ונמנעים (גם) מפארקים | lockdown and no more parks

על הגובה | On top

שנה בריאה וטובה | Happy and Healthy New Jewish Year
L